Regulamin Bizlab.pl

REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną serwisu internetowego  www.bizlab.pl 

(dalej jako Regulamin)

Administratorem serwisu internetowego bizalab.pl jest Bizlab Bartosz Zamirowski z siedzibą we Wrocławiu, wpisanym do Centralnego Rejestru Działalności Gospodarczej, REGON: 022084333, któremu nadano NIP 8941348946. Kontakt z Administratorem jest możliwy na następujące dane:

1) adres pocztowy: ul. B. Prusa 1/52, 50-317 Wrocław;

2) numer telefonu: +48 690 501 972;

3) adres poczty elektronicznej: halo@bizlab.pl.


§ 1 Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:


1 Serwis - serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę pod nazwą Bizlab dostępny pod adresem https://www.bizlab.pl.

2 Konsument - osoba fizyczna dokonująca czynności niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

3 Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę drogą elektroniczną, bez jednoczesnej obecności stron (na odległość) poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Usługobiorcy, przesyłane i otrzymywane za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, które są w całości nadawane, odbierane lub transmitowane za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2460).

4  Polityka Prywatności - zbiór stosowanych przez Usługodawcę zasad dotyczących przetwarzania i ochrony danych osobowych osób fizycznych, udostępniany nieodpłatnie w Serwisie.


1 RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

2 Ustawa – ustawa z dnia 18-go lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną    (Dz.U. 2013 poz. 1422, ze zm.).

3 Usługodawca – Bizlab Bartosz Zamirowski z siedzibą we Wrocławiu, wpisanym do Centralnego Rejestru Działalności Gospodarczej, któremu nadano NIP 8941348946. 

4 Usługobiorca – osoba fizyczna korzystająca z Serwisu, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną. Użytkownikiem może być również osoba fizyczna nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania zgody swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego na korzystanie z Serwisu.


§ 2 Postanowienia wstępne


1. Usługodawca świadczy Usługi zgodnie z Regulaminem oraz prawem powszechnie obowiązującym.

2. Regulamin realizuje obowiązki Ustawy, określa zasady i warunki świadczenia oraz korzystania z Usług, w szczególności:

  1. rodzaj i zakres świadczonych Usług;
  2. warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usług;
  3. opis postępowania reklamacyjnego w zakresie świadczenia Usług.

3. Usługodawca udostępnia Regulamin nieodpłatnie w sposób umożliwiający pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego Usługobiorcy. Usługobiorca może zapoznać się z treścią Regulaminu w każdym czasie, w tym na żądanie lub przed zawarciem umowy o świadczenie Usług.

4. Warunkiem korzystania z Usług i Serwisu jest zapoznanie się z Regulaminem oraz jego akceptacja. Usługobiorca powinien zapoznać się z Regulaminem niezwłocznie po wejściu na stronę internetową Serwisu, w przypadku niewyrażenia zgody na postanowienia Regulaminu, powinien opuścić Serwis zaprzestając przeglądania jego zawartości.

5. Do zawarcia umowy o świadczenie Usługi dochodzi w chwili rozpoczęcia korzystania z niej przez Usługobiorcę. 

6. Usługodawca zapewnia dostępność Usług 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, za wyjątkiem przerw technicznych lub przerw wynikających z przyczyn niezależnych od Usługodawcy, w tym z powodu działania siły wyższej.

7. Usługodawca zapewnia dostęp do zakupionych treści elektronicznych przez co najmniej 24 miesiące od daty zakupu.

8. W przypadku zaprzestania utrzymywania dostępności zakupionych treści elektronicznych w zasobach Usługodawcy lub zewnętrznych (np.: YouTube, Vimeo itp.) Usługodawca poinformuje o tym fakcie Usługobiorcę oferując możliwość pobrania plików na własne urządzenie Usługobiorcy.

9. odpowiednich technik kryptograficznych polegających na weryfikacji Usługobiorcy za pomocą indywidualnych danych dostępowych.

10. Usługodawca zabrania wprowadzania do Serwisu i rozpowszechniania za jego pośrednictwem treści o charakterze bezprawnym lub podejmowania działań mogących zakłócać pracę Systemu lub go uszkodzić. Usługodawca zabrania korzystania z Systemu i Usług w sposób sprzeczny z prawem.

11. Usługodawca może bez uprzedzenia zaprzestać świadczenia Usług lub uniemożliwić do nich dostęp, gdy poweźmie wiarygodną informację, że Usługobiorca korzysta z Usług w sposób sprzeczny z prawem lub Regulaminem.

12. Usługodawca może bez uprzedzenia usunąć dane wprowadzone do Systemu przez Usługobiorcę lub uniemożliwić do nich dostęp, gdy poweźmie wiarygodną informację, że dane te są sprzeczne z prawem lub Regulaminem.

13. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wyświetlania komunikatów kierowanych do Usługobiorcy podczas przeglądania treści Serwisu lub korzystania z Usług.


§ 3 Usługi


1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Serwisu Usługi zwyczajowo dostępne na tego rodzaju stronach internetowych, z wyróżnieniem następujących Usług:​

  1. Publikacje - usługi umożliwiające zapoznawanie się z materiałami udostępnionymi przez Usługodawcę publicznie i nieodpłatnie, takimi jak artykuły, e-booki, prelekcje, filmy. Treści udostępniane w ramach Publikacji udostępniane są w poszczególnych zakładkach Serwisu i niektóre z nich Usługobiorca może pobrać i zapisać ich swoim komputerze. Usługobiorca może korzystać z Publikacji anonimowo, bez konieczności zakładania Konta w Serwisie i logowania się                             na to Konto;
  2. Sklep - usługi umożliwiające zawieranie umów o dostarczanie treści cyfrowych i sprzedaży produktów i Usług Usługodawcy; Sklep obejmuje funkcjonalności takie jak koszyk, dostęp do bramek płatności internetowych i automatyczne przesyłanie wiadomości potwierdzających warunki transakcji, niezbędne do zgodnego z prawem oraz zwyczajami  handlu w Internecie zawierania umów sprzedaży;
  3. Konto - usługi zapewniające dostęp do części Serwisu, które są niepubliczne lub/i odpłatne; Usługobiorca korzysta z Konta przez indywidualne dane dostępowe (login i hasło); Konto umożliwia m.in. zawieranie umów o dostarczanie treści cyfrowych, korzystanie z zakupionych w Sklepie produktów lub usług, w tym pobieranie i zapisywanie związanych z nimi materiałów na urządzeniu Usługobiorcy (gdy wynika to z ich specyfiki);
  4. Komunikacja - usługi umożliwiające komunikowanie się Usługobiorcy i Usługodawcy; Komunikacja obejmuje w szczególności możliwość zapisania się lub wypisania z listy mailingowej (newsletter, e-zine) lub skorzystania z formularzy kontaktowych w celu przekazania informacji i dokumentów; Wiadomości przesyłane w ramach listy mailingowej mogą zawierać informacje handlowe lub stanowiące marketing bezpośredni.

2. Usługobiorca samodzielnie decyduje o tym, jakie dane wprowadza, podaje lub pobiera podczas korzystania Usług.

3. Korzystanie z Usług i Serwisu związane jest z przesyłaniem danych przez sieć publiczną Internet, przez co obarczone jest ryzykiem charakterystycznym dla tej sieci, w tym utraty lub przechwycenia przesyłanych danych. Z zastrzeżeniem zdania pierwszego korzystanie z Usług nie jest związane ze szczególnymi zagrożeniami dla Usługobiorcy.

4. Usługodawca przesyła wiadomości w ramach listy mailingowej do Usługobiorców zapisanych na tą listę. Usługobiorca może zapisać się na listę mailingową poprzez formularz, podczas zakładania Konta lub w późniejszym terminie, oraz wypisać się z tej listy mailingowej w dowolnym momencie. Usługodawca umożliwia wypisanie się z listy mailingowej poprzez odnośnik zamieszczony w każdej wysyłanej wiadomości.


§ 4 Sklep


1. Sklep przeznaczony jest dla osób pełnoletnich oraz posiadających pełną  zdolność       do czynności prawnych.

2. Dokonywanie transakcji przez Sklep odbywa się przez składanie zamówień zgodnie z informacjami i komunikatami pojawiającymi się w Serwisie po wybraniu Usługi. Przed złożeniem zamówienia Usługobiorca powinien:

 1. zapoznać się z warunkami i dostępnością Usługi;
 2. założyć Konto w Serwisie - jeżeli jest to wymagane;
 3. potwierdzić znajomość związanych z Usługą regulaminów i zasad ochrony danych osobowych, a także potwierdzić prawdziwości i kompletności podanych przez siebie danych i informacji

3. Usługodawca wyświetla komunikat o otrzymaniu zamówienia i potwierdza jego przyjęcie do realizacji pocztą elektroniczną (e-mail). Umowa w rozumieniu Kodeksu cywilnego zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji pocztą elektroniczną (e-mail).

4. Składając zamówienie Usługobiorca zobowiązany jest wprowadzać dane aktualne, pełne i zgodne z rzeczywistością. Wprowadzane dane nie mogą   naruszać przepisów prawa, dobrych obyczajów oraz praw osób trzecich.

5. Usługodawca za pośrednictwem Sklepu oferuje produkty i usługi własne.


   § 5 Konto

1. Usługobiorca może założyć Konto rejestrując się w Serwisie Usługobiorca może również zlecić założenie dla niego Konta przez Usługodawcę, kontaktując się z nim telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej (e-mail).
2. Usługodawca za pośrednictwem Sklepu oferuje produkty i usługi własne.
3. W przypadku nabycia przez Usługobiorcę usług, do których dostęp możliwy jest wyłącznie za pośrednictwem Konta, przy wykorzystaniu przelewu tradycyjnego Usługodawca założy Usługobiorcy Konto oraz przekaże mu dane potrzebne do zalogowania.
4. Usługodawca potwierdza założenia Konta wiadomością wysłaną pocztą elektroniczną (e-mail) na adres podany przez Usługobiorcę przy zakładaniu Konta. Założenie i posiadanie Konta w Serwisie jest bezpłatne. Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto.
5. Właścicielem danych wprowadzonych do Serwisu przy zakładaniu i korzystaniu z Konta oraz osobą odpowiedzialną za te dane jest Usługobiorca. Usługodawca nie odpowiada za dane, treść i skutki oświadczeń składanych przez Usługobiorcę lub inne osoby za pośrednictwem Serwisu.
6. Dane dostępowe do Konta (login i hasło) są poufne. Usługobiorcy zabronione jest korzystanie z Konta, które nie zostało dla niego utworzone, oraz udostępnianie swoich danych dostępowych osobom trzecim. Usługodawca nie odpowiada za skutki ujawnienia danych dostępowych oraz za działania osób, które uzyskały dostęp do tych danych.
7. Usługobiorca ma obowiązek aktualizacji swoich danych podanych przy zakładaniu Konta. Funkcje aktualizacji są dostępne po zalogowaniu na Konto.
8. Usługobiorca może w każdym czasie zażądać usunięcia jego Konta przez Usługodawcę. Usunięcie Konta w następstwie takiego żądania oznacza rezygnację z Usług związanych z Kontem oraz utratę możliwości korzystania z udostępnianych przez Konto materiałów cyfrowych.
9. Usługodawca może w każdym czasie, bez uprzedzenia, pozbawić lub ograniczyć dostęp do Konta albo Konto usunąć, gdy poweźmie wiarygodną informację, że Usługobiorca narusza postanowienia Regulaminu. Usługodawca może uprzednio poinformować Usługobiorcę o opisanych w zdaniu pierwszym okolicznościach wysyłając wiadomość pocztą elektroniczną (e-mail).


§ 6 Warunki korzystania z Usług


1. Usługodawca określa minimalne wymagania techniczne umożliwiające prawidłowe korzystanie z Usług i Serwisu:

            a. w zakresie sprzętu: urządzenie umożliwiające płynne przeglądanie stron internetowych w rozdzielczości 1366x768 oraz wypełnianie formularzy Internetowych;

            b. w zakresie oprogramowania: przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie dokumentów HTML powiązanych w sieci Internet z włączoną obsługą plików Cookie’s i Java Script (zalecany Google Chrome w jego najnowszej wersji);

            c. w zakresie usług od podmiotów trzecich: dostęp do sieci publicznej Internet.

2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie Usług i Serwisu w przyczyn od niego niezależnych lub przez niego niezawinionych. Usługodawca nie odpowiada w szczególności za leżące po stronie Usługobiorcy: (a) nieprawidłowe funkcjonowanie sprzętu, (b) nieprawidłowe funkcjonowanie oprogramowania, (c) nieprawidłowe funkcjonowanie dostępu do sieci publicznej Internet, (d) sprzeczne z prawem lub Regulaminem postępowanie osób trzecich.

3. Usługodawcy lub innym współpracującym podmiotom przysługują autorskie prawa majątkowe i autorskie prawa osobiste do Usług i Serwisu, w tym jego kompozycji, grafiki i innych treści twórczych, a także publikowanych w Serwisie informacji i materiałów. Opisane w zdaniu pierwszym elementy Serwisu stanowią utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1231, ze zm.) i podlegają ochronie prawnej (dalej jako Utwory).

4. Usługodawca zezwala Usługobiorcy na korzystanie z Utworów wyłącznie na jego użytek osobisty w zakresie, jakie jest niezbędny do korzystania z Usług (licencja ograniczona podmiotowo i czasowo). Usługodawca zabrania opracowywania lub rozpowszechniania Utworów i ich opracowań bez jego zgody, udzielonej uprzednio i pisemnie pod rygorem nieważności (ad solemnitatem).

5. Usługodawca - po zawarciu umowy nabycia produktów lub usług online - udostępnia niezwłocznie nabyte treści na Koncie Usługobiorcy, chyba że nie wynika to z oferty, nie jest możliwe technicznie albo nie jest uzasadnione z uwagi na charakter produktu lub Usługi. Usługodawca poinformuje Usługobiorcę o tych okolicznościach niezwłocznie (jeżeli nie wynikało to uprzednio z oferty) oraz wskaże przewidywany czas udostępnienia nabytych treści. W przypadku polecenia założenia Konta przez Usługodawcę, czas potrzebny na udostępnienie treści może ulec wydłużeniu o okres niezbędny na założenie Konta.

6. Usługi związane ze szkoleniami i warsztatami mają charakter wyłącznie edukacyjny. 

7. Usługobiorcy korzystający z Usług w zakresie warsztatów, kursów, szkoleń, zajęć coach-mentoringowych, webinarów, wideo konferencji w czasie rzeczywistym (online), zobowiązani są przestrzegać zasad kultury osobistej i umożliwić prowadzącemu oraz innym uczestnikom niezakłócony przebieg realizacji Usługi.


§ 7 Ceny,  metody płatności i czas realizacji.


1. Ceny podawane w Serwisie wyrażone są w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek od towarów i usług w wysokości wynikającej z odrębnych przepisów (ceny brutto).

2. Ceny i opisy poszczególnych produktów i usług podawane w Serwisie - bez względu na użyte przy ich opisie określenie - stanowią informację          handlową, a nie ofertę w rozumieniu art. 66 § 1 ustawy Kodeks Cywilny (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1145, ze zm.).

3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany opublikowanych w Serwisie cen i opisów, a także zamieszczania nowych ofert, prowadzenia akcji marketingowych i innych podobnych działań handlowych.

4. Usługodawca wskazuje dostępne sposoby płatności za poszczególne produkty i Usługi w ich opisie. W zależności od przypadku Usługodawca umożliwia uiszczenie ceny sprzedaży na jeden, kilka lub wszystkie z następujących sposobów:​

a. przelewem tradycyjnym lub internetowym, - realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zaksięgowaniu wpłaty całkowitej ceny sprzedaży na rachunku bankowym oferenta;

b. szybkim przelewem internetowym przez bramkę płatniczą „Paynow” - realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zaksięgowaniu wpłaty całkowitej ceny sprzedaży na rachunku  bankowym oferenta; transakcje te przeprowadzane są za pośrednictwem mElements S.A. z siedzibą: ul.Prosta 1800-850 Warszawa: https://www.paynow.pl/.

c. podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Autopay S.A.

d. dostępne formy płatności - karty płatnicze: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro.

5. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.

6. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
§ 8 Pliki Cookies


1. Korzystanie z Usług Usługodawcy wiąże się z wprowadzeniem do systemu teleinformatycznego Usługobiorcy danych niebędących składnikiem Usług, które stanowią pliki przechowywane w urządzeniu końcowym Usługobiorcy przeznaczone do wykorzystywania w związku z korzystaniem z Serwisu (dalej jako Pliki Cookies).

2. Serwis nie zbiera automatycznie żadnych informacji, za wyjątkiem informacji zawartych w Plikach Cookies oraz wybranych sesji użytkownika.

3. Pliki Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony, z której pochodzą, czas przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki Cookies wykorzystywane są w celu dostosowania i optymalizacji zawartości Serwisu do preferencji Usługobiorcy.

4. Pliki Cookies w szczególności: pozwalają rozpoznać urządzenie Usługobiorcy i wyświetlić treści w sposób dostosowany do jego indywidualnych potrzeb; pozwalają tworzyć statystyki pomagające zrozumieć, jak Usługodawca korzysta z Serwisu, aby ulepszyć jego strukturę i funkcjonalności.

5. Usługodawca stosuje zazwyczaj dwa następujące typy Plików Cookies, tj. sesyjne (session cookies) oraz stałe (persistent cookies). Pliki Cookies sesyjne są plikami tymczasowymi przechowywanymi w urządzeniu końcowym Usługobiorcy do czasu wylogowania, opuszczenia Systemu lub wyłączenia oprogramowania zapewniającego dostęp do Systemu. Pliki Cookies stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługodawcy przez czas określony w parametrach tych plików lub do czasu ich usunięcia przez Usługodawcę.

6. W ramach Systemu Usługodawca stosuje następujące rodzaje plików cookies:

            a. niezbędne pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu; 

            b. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu; 

            c. wydajnościowe pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu; 

            d. funkcjonalne pliki cookies, umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Usługobiorcę ustawień i personalizację interfejsu Serwisu, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Usługobiorca, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

§ 9 Klauzula informacyjna (Prawa Konsumenta)


1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia: 

            a. zawarcia umowy, która dotyczyła świadczenie usług lub dostarczania treści cyfrowych, które nie są dostarczane na nośniku materialnym,

            b. w którym Kupujący wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego weszła w posiadanie rzeczy, w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy.

2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedającego o decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą  lub pocztą elektroniczną). 

3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał  informację  dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

4. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedający zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedającego o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

5. Sprzedający dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem. 

6. Jeżeli Konsument zażądał rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, to wówczas zobowiązany jest zapłacić Sprzedającemu kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformował  Sprzedającego o odstąpieniu od umowy.

7. Konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, w odniesieniu do umów:​

            a. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedający wykonał  w pełni usługę  za wyraźną  zgodą  Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia usługi, że po jego spełnieniu przez Sprzedającego utraci prawo odstąpienia od umowy,

            b. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedającego o utracie prawa odstąpienia od umowy.

8. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów przy zakupach internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.


§ 10 Klauzula informacyjna (Dane Osobowe)


1. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów przy zakupach internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

2. Usługodawca jest administratorem danych osobowych Usługobiorcy w rozumieniu RODO (dalej jako Administrator), które pobrał w związku ze świadczeniem Usług. Zdanie pierwsze dotyczy w szczególności danych wprowadzanych do formularzy przy zakładaniu Konta.

3. Usługodawca przetwarza dane osobowe na podstawie oraz z zachowaniem wymogów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. 2016 poz. 922 ze zm.) oraz RODO.

4. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych Usługobiorca może kontaktować się z Usługodawcą na dane wskazane we wstępie Regulaminu. Usługodawca może wymagać podania informacji pozwalających na uwierzytelnienie osoby zgłaszającej (Usługobiorcy).

5. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest umowa o świadczenie Usług lub zgoda Usługobiorcy. Usługobiorca podaje dane osobowe dobrowolne, przy czym niektóre Usługi mogą być dostępne wyłącznie w przypadku podania tych danych i wyrażanie zgody na ich przetwarzanie.

6. Usługodawca przetwarza dane osobowe wyłącznie w celach:​

            a. związanych z zawarciem i realizacją umów, a także ich rozliczenia (w tym wystawianie faktur i dokumentów księgowych), rozpatrywania skarg i wniosków oraz udzielania odpowiedzi na pytania (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);

            b. statystycznych i analitycznych, w tym lepszego doboru Usług, optymalizacji świadczenia Usług, zapewniania bezpieczeństwa Serwisu, wykrywania przypadków niedozwolonego korzystania z Usług, analizy finansowej i w celu realizacji jego prawnie uzasadnionego interesu (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

            c. ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Usługodawcy (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

            d. przekazywania informacji marketingowych środkami komunikacji elektronicznej, przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących, bądź w innym celu określonym w treści zgody (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);

7. Usługodawca, w zależności od przypadku, przetwarza następujące dane osobowe: imię i nazwisko, firmę, adres siedziby i adres do korespondencji, NIP, adres poczty elektronicznej (e-mail), numer telefonu, numer rachunku bankowego, dane instytucji finansowej, PESEL, numer dowodu osobistego lub paszportu.

8. Usługodawca stosuje środki zapewniające bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych, w tym: uniemożliwiające dostęp nieuprawnionym osobom; uniemożliwiające przetwarzanie z naruszeniem prawa; zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.

9. Dane osobowe będą przechowywane przez Usługodawcę tak długo, jak będzie to konieczne do realizacji umowy lub celu, w jakim te dane zostały pobrane, w tym do ich rozliczenia i dochodzenia roszczeń (co najmniej przez okres ich przedawnienia) oraz wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Usługodawcy.

10. Usługodawca przekazuje dane osobowe innym podmiotom, które przetwarzają te dane w jego imieniu, w szczególności podmiotom, z którymi stale współpracuje, w tym świadczącym na jego rzecz usługi doradcze, audytowe, prawne, podatkowe, rachunkowe, informatyczne, hostingowe, reklamowe i marketingowe. Usługodawca zapewnia, że podmioty wskazane w zdaniu pierwszym będą przetwarzać dane osobowe wyłącznie w celach, o których mowa w Regulaminie lub Polityce Prywatności dostępnej w Serwisie.

11. Usługodawca może przekazywać dane osobowe do państw i organizacji spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

12. Usługodawca może podejmować zautomatyzowane decyzje, w tym decyzje będące wynikiem profilowania.

13. Usługobiorca może w każdym czasie wykonywać przysługujące mu prawo: żądania dostępu do danych i otrzymania kopii; żądania sprostowania (poprawiania) danych lub ich usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania danych; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; żądania przeniesienia swoich danych; wniesienia skargi do organu nadzorczego.


§ 11 Reklamacje


1. Usługobiorcy mogą składać pisemne reklamacje w sprawach dotyczących Usług, listem poleconym nadanym na dane wskazane we wstępie Regulaminu lub e-mailem.

2. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest podanie przez Usługobiorcę  następujących danych:​

            a. oznaczenie Usługobiorcy, w tym jego imię i nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, numer telefoniczny, a w przypadku osób prawnych nazwę, adres siedziby i dane kontaktowe osoby upoważnionej do załatwiania spraw związanych ze złożoną reklamacją;

            b. datę wystąpienia i opis problemu będącego podstawą  złożenia reklamacji.

3. Reklamacja może dotyczyć zablokowania przez Usługodawcę dostępu do Konta lub usunięcia Konta w związku z naruszeniem Regulaminu. Przed złożeniem reklamacji w zakresie opisanym w zdaniu pierwszym, Usługobiorca zwraca się do Usługodawcy z wnioskiem o uzasadnienie decyzji o zablokowaniu dostępu do Konta lub jego usunięciu. W reklamacji Usługobiorca zobowiązany jest ustosunkować się do otrzymanego uzasadnienia i złożyć wyjaśnienia. Usługodawca może Konto odblokować  lub przywrócić.

4. Usługodawca rozpatruje reklamacje nie później niż w terminie 14 dni liczonych od dnia otrzymania zgłoszenia, a gdyby nie było to możliwe, informuje zgłaszającego o innym terminie rozpatrzenia reklamacji. Brak rozpatrzenia reklamacji we wskazanym terminie nie oznacza uznania jej przez Usługodawcę.

5. O rozpatrzeniu reklamacji Usługodawca zawiadamia zgłaszającego niezwłocznie, pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) na adresy podane w zgłoszeniu.

6. Reklamacje dotyczące produktów i usług oferowanych przez Sklep obsługiwane są przez podmiot, który oferuje dany produkt lub usługę. Usługobiorca wskazuje podmiot obsługujący reklamacje przed dokonaniem zakupu. 

7. Rękojmia nie obejmuje sytuacji, w których Usługobiorca nie uzyskał oczekiwanych wyników lub korzyści z zakupionego kursu on-line, ponieważ efekty mogą zależeć od indywidualnych predyspozycji i zaangażowania Usługobiorcy.

8. Powyższy zapis dotyczący rękojmi nie narusza praw Usługobiorcy wynikających z obowiązujących przepisów prawa.
§ 12 Postanowienia końcowe


1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w terminie 7 dni od dnia ich opublikowania w Serwisie i nie dotyczą  umów zawartych przed ich wejściem w życie.

2. Umowy za pośrednictwem Serwisu zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim, które są właściwe do interpretacji, stosowania i prowadzenia sporów związanych z Regulaminem. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej, w tym Kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o prawach konsumenta.

3. Sprzedający sporządził Regulamin w języku polskim.

4. Opublikowanie zmian oznacza wprowadzenie ich do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, że Usługobiorca może zapoznać się z ich treścią. Zmiana Regulaminu pozostaje bez wpływu na postanowienia zawartych uprzednio umów.

5. Nieważność, nieskuteczność lub niewykonalność któregokolwiek z postanowień Regulaminu, w jakimkolwiek zakresie, nie powoduje nieważności, nieskuteczności ani niewykonalności innych jego postanowień.

6. Usługobiorca zobowiązuje się współdziałać w dobrej wierze z Usługodawcą przy wykonaniu umów o świadczenie Usług, w tym udzielać wyjaśnień co do legalności jego poleceń i instrukcji terminowo wywiązywać się z obowiązków wynikających z przepisów prawa.
Wzór formularza odstąpienia od umowy* 

Adresat:  

Nadawca:  

Informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy / o świadczenie następującej usługi**:

Data zawarcia umowy / odbioru**:  

(czytelna data i podpis)

* Formularz należy wypełnić  i odesłać         tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy.

** Niepotrzebne skreślić.